YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN DEĞİŞTİ

Hapis cezaları, çoğunlukla adli veya idari para cezasına dönüştürüldü.( i.e. md 4,5,7,)  Anonim ve limited şirket ortaklarının, şirkete borçlanmalarına imkan sağlandı ve şirkete borçlanma cezai yaptırım kapsamından çıkarıldı. (md 17, 32). Ticari defter tutma yükümlülüğü ile ilgili olarak, ''Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmaz.''( md 8/3). 

Şirketler, ana sözleşmelerini 14/08/2012 tarihine kadar yeni TTK ile uyumlu hale gerekmek zorundaydı (''yayımı tarihinden itibaren onsekiz''), ancak md 46/5 yapılan değişiklikle bu süre 1/7/2013 tarihine kadar uzatılmış oldu (''yürürlük tarihinden itibaren oniki'').  

Şirketlerin internet sitesi kurma ve işleyişi ile ilgili yükümlülükleri; TTK, 562/12 de yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde internet sitesini oluşturmayan şirket yöneticilerine altı aya kadar hapis cezası öngörüyordu, ancak md 30/12 ye göre bu hallerde hapis cezası ortadan kaldırıldı ve sadece adli para cezası verilmesi öngörüldü. İşadamlarının en çok itiraz ettiği konulardan biri olan, internet sitesinde yayınlanacak bilgilere de sınırlandırma getirildi. Yapılan değişiklikle, şirketlerin her türlü finansal tabloları (i.e. bilançolar) ve bunlara ilişkin raporları artık internet sitesinde yayınlanmayacak (md/34). Ayrıca TTK 1524/1 de her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak ile yükümlü tutulmuştu, ancak md 34/1 e göre bu yükümlülük sadece denetime tabi olan sermaye şirketleri olarak daraltıldı ve böylece  küçük şirketlere internet sitesi kurma zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

Şirket kuruluşu, sermaye artırımı, ana sözleşmede değişiklik işlemleri için işlem denetçisinden rapor alma şartını içeren hükümler TTK' dan (md 473/2 ve 3 den) tamamıyla çıkarıldı (md 41/14).

TTK' nın şirket ortaklarının borç para alınmasını engelleyen, "şirkete boçlanma yasağı" başlıklı 358. maddesi değiştirildi ve md 15, 30/5/b, ve 32 uyarınca, bu maddenin ortakların şirketten borç alamayacağı yasağını hükümler TTK dan çıkarıldı. Böylece yönetim kurulu üyeleri ile bunların yakınlarının şirketten borçlanması ve ortaklar ile yönetim kurulu üyelerine şirketler tarafından garanti, kefalet ve teminat verilmesi yasağından vazgeçilmiş oldu.

Av. Özgür Aşık

HABERLER